ហ្វូណន ខនសាល់ធីង សូមស្វាគមន៍!
នេះគឺជាអ្វីដែលយើងមាន យើងជានរណា

សេវាកម្មរបស់យើងមាន

សវនកម្ម និងធានារ៉ាប់រង

គណនេយ្យ

ពន្ធដារ

ប្រឹក្សាយោបល់

ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ

ទីប្រឹក្សាបច្ចេកវិទ្យា

ធនធានមនុស្ស និងការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

បណ្តុះបណ្តាលជំនាញជាក់លាក់

ក្រុម​ហ៊ុន FUNAN Consulting Co., Ltd បាន​មាន​បំណង​ដើម្បី​ក្លាយ​ជាក្រុម​ហ៊ុន​សវនកម្ម ដែល​គួរ​ឱ្យ​ជឿ​ទុក​ចិត្ត​ដោយ​ការ​រួម​ចំណែក​ដល់​សកម្ម​ភាព​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​តាម​រយៈ​ការ​ផ្តល់​សេវា​របស់​យើង​។

យើង​បាន​ឱ្យ​តម្លៃ​ស្តី​ពី​ឯករាជ្យ​ភាព​សង្គម​ និង​ផ្តល់​ជូន​នូវ​គុណភាព​ខ្ពស់​ និង​សេវាកម្ម​ឯកទេស​។ នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន​របស់​យើង​ សមាជិក​ក្រុម​ទាំង​អស់​បាន​ធ្វើ​ទំនាក់​ទំនង​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​​អតិ​ថិជន មាន​ការ​ពិភាក្សា​ពី​ទស្សនៈ​ជា​ច្រើន​ និង​ការ​ផ្តល់​ជូន​នូវ​ប្រឹក្សា​ភិបាល​តាមរយៈ​ដំបូន្មាន​ និង​សេវា​ដែល​មាន​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​។ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

March 24, 2017

ស្វែងរកការងារ

We are looking for qualified candidate who strive to attain the professional standard and integrity to fill of positions as below: Chief Accounting Officer – Media&Communication […]
February 26, 2017

ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ និងសវនកម្ម

SEATV Cambodia’s Global Dialogue: H.E. Sok Siphana with Mr. Senaka Fernando, MBE, ACA, CPA Head of ACCA Cambodia and the Chairman of Board Director – FUNAN […]

យើង​ជួយ​អតិថិជន​របស់​យើង​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​គោលដៅ​របស់​ពួកគេ​តាមរយៈ​ការផ្តល់​នូវ​សេវាកម្ម​ដែល​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់​បំផុត​។


—Senaka Fernando MBE, ACA, CPA, CIM